top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Davina Interior Design

E-mail: info@davinainteriordesign.com

Website: www.davinainteriordesign.com

Definities

1. Davina Interior Design: Davina Interior Design, gevestigd te Naarden onder KvK nr. 58644350.

2. Opdrachtgever: degene met wie Davina Interior Design een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Davina Interior Design en opdrachtgever samen.

4. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor interieurontwerp en lichtplan, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten en leveringen van diensten tussen Davina Interior Design en opdrachtgever.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van

derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1. Offertes van Davina Interior Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte

staat vermeld.

3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Davina Interior Design zich het recht voor de

offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever

hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Davina Interior Design slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of

elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Davina Interior Design hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige

kosten zoals  reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Davina Interior Design hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn

gemaakt, kan Davina Interior Design te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door Davina Interior Design een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. Davina Interior Design is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Davina Interior Design de opdrachtgever tijdig te laten weten

waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. Davina Interior Design heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Betalingen en betalingstermijn

1. Davina Interior Design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen

bedrag verlangen. Zodra deze binnen is gaat het ontwerpproces van start.

2. De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Davina Interior Design de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke

hoeft te stellen.

4. Davina Interior Design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling

dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Davina Interior Design gerechtigd de wettelijke rente

van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in

rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele

maand wordt gerekend.

2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Davina Interior Design.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Davina Interior Design zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan

zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgevert, zijn de vorderingen

van Davina Interior Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Davina Interior Design, dan is hij

nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Davina Interior Design te betalen.

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

  • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

  • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@davinainteriordesign.com.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Davina Interior

Design te verrekenen met een vordering op Davina Interior Design.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Davina

Interior Design enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Davina Interior Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. Davina Interior Design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door

derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Davina Interior Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Davina Interior Design tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Davina Interior Design.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de opdractgevert dit verzoekt, retourneert Davina Interior Design de betreffende bescheiden.

4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Davina Interior Design redelijkerwijs verlangde informatie,

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen

de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

1. Davina Interior Design behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,

merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle interieur- & lichtontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens

of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

2. De opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Davina Interior Design (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over  intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt

hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van

Davina Interior Design waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Davina Interior Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Davina

Interior Design geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De opdrachtgever dient een door Davina Interior Design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Davina Interior Design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Davina Interior Design uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen

hiervan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Davina Interior

Design in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Davina

Interior Design gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Davina Interior Design.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Davina Interior Design ook daadwerkelijk

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Davina Interior Design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Davina Interior Design

verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Davina Interior Design

1. Davina Interior Design is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die

schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Davina Interior Design aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Davina Interior Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

4. Indien Davina Interior Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de opdrachtgeverop schadevergoeding van Davina Interior Design vervalt in elk geval 12 maanden na de

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Davina Interior Design toerekenbaar tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Davina Interior Design niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan

ontbinding pas plaatsvinden nadat Davina Interior Design in verzuim is.

3. Davina Interior Design heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen

uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Davina Interior Design kennis heeft genomen

van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal

kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Davina Interior

Design in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Davina Interior Design kan worden

toegerekend in een van de wil van Davina Interior Design onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn

verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgevert geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn

verplichtingen in redelijkheid niet van Davina Interior Design kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Davina Interior Design 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever

niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Davina Interior Design er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Davina Interior Design is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Davina Interior Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Davina Interior Design zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Davina Interior Design.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Davina Interior Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Davina Interior Design is gevestigd / praktijk houdt / kantoor

houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend

anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2022.

bottom of page